Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej

Św. Józef – Patron Duszpasterstwa

 


Święty Józef

Opiekun Zbawiciela

Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny

Patron Kościoła powszechnego

 

Obchody liturgiczne:

19 marca – S. Ioseph Sponsi Beatae Mariae Virginis Confessoris (1 kl.)

1 maja – S. Ioseph Opificis (1 kl.)

Zbiór modlitw do św. Józefa

Litania do św. Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie, módl się za nami.

Przesławny potomku Dawida, módl się za nami.

Światło Patriarchów, módl się za nami.

Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami.

Przeczysty stróżu Dziewicy, módl się za nami.

Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami.

Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami.

Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami.

Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami.

Józefie najczystszy, módl się za nami.

Józefie najroztropniejszy, módl się za nami.

Józefie najmężniejszy, módl się za nami.

Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami.

Józefie najwierniejszy, módl się za nami.

Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami.

Miłośniku ubóstwa, módl się za nami.

Wzorze pracujących, módl się za nami.

Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami.

Opiekunie dziewic, módl się za nami.

Podporo rodzin, módl się za nami.

Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami.

Nadziejo chorych, módl się za nami.

Patronie umierających, módl się za nami.

Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami.

Opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Ustanowił go panem domu swego.

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pozdrowienie Józefowe

(odpust cząstkowy dekretem Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca z 19.03.2017 r.)

K. Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi

W. Aby nie oddalał Maryi

Bądź pozdrowiony Józefie, bogaty w łaskę, pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między mężami i błogosławiony owoc żywota Maryi dziewicy Jezus. Święty Józefie, Ojcze, żywicielu Syna Bożego, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

K. Józefie, synu Dawida, Nie bój się wziąć do siebie Maryi twej małżonki.

W. Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło.

Bądź pozdrowiony Józefie bogaty w łaskę…

K. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus.

W. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.

Bądź pozdrowiony Józefie bogaty w łaskę…

K. Módl się za nami, chwalebny Patriarcho Święty Józefie.

W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie Jezu, wsparci opieką Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki twojej; prosimy łaskawość Twoją; aby nasze serca od rzucały wszystko, co ziemskie, a miłowały Ciebie, prawdziwego Boga, doskonałą miłością: Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu (3 razy)

Wszyscy, którzy teraz umierają, Przez wstawiennictwo Świętego Józefa, niech umierają w Panu i posiądą żywot wieczny. Amen. Niech święty Józef, którego opieki przyzywamy, wstawia się za nami u Pana. Amen.

Modlitwa Papieża Leona XIII do św. Józefa

Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem i dopomóż nam w potrzebach naszych. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci – mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Modlitwa Papieża Jana XXIII do św. Józefa

O święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku przeczystej Maryi który przeszedłeś przez życie doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu,
wspieraj przychylnie tych, którzy – ufni – do Ciebie się zwracają! Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie znajdą tego, kto ich zrozumie i obroni. Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój duch osiągnął najgłębszy pokój,
cieszył się niewypowiedzianą radością z obcowania z Synem Bożym i z Maryją, Jego najmilszą Matką, Tobie powierzonymi. Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką,
że nie są samotni w swej pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin, wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro, ażeby łaski niebios spływały obficie.
Amen.

Modlitwa Papieża Pawła VI do św. Józefa Robotnika

Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty, który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; Ty, który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa,
tymczasowości pracy; Ty, który promieniujesz dzisiaj, w dniu Twego święta liturgicznego,
przykładem Twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem ‒ spójrz na ogromną rodzinę, która została Ci powierzona. Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej.
Amen.

Modlitwa do św. Józefa, Patrona Kościoła katolickiego

O najpotężniejszy Patriarcho, święty Józefie, patronie Kościoła katolickiego, który zawsze wzywał Twej pomocy we wszystkich uciskach i utrapieniach, zwróć swe miłosierne oczy z tronu Twej chwały na świat katolicki. Niech Twe ojcowskie serce wzruszy się na widok Kościoła – duchowej Oblubienicy Chrystusa i Jego Namiestnika, prześladowanych przez nieprzyjaciół. Przez bolesne utrapienia, jakich doświadczyłeś na ziemi, pociesz naszego Papieża, ochraniaj go i przyczyń się za nim u Dawcy pokoju i miłości, aby po oddaleniu wszelkich doświadczeń i po przezwyciężeniu wszystkich błędów cały Kościół mógł służyć Najwyższemu Bogu w pełnej wolności. Amen.

Modlitwa do św. Józefa o dobrego ducha pracy

Chwalebny Józefie święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę:
– abym pracował(a) w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy;
– abym pracował(a) sumiennie raczej z poczucia obowiązku, niż dla swojego upodobania;
– abym pracował(a) z weselem i wdzięcznością dla Boga,
upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów, odebranych od Boga;
-abym pracowała(a) spokojnie i cierpliwie,
nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami;
– abym pracował(a) przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie,
mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych.

Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o święty Patriarcho Józefie! To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.


Akty strzeliste, czyli krótkie modlitwy błagalne do św. Józefa

Święty Józefie, miłośniku Jezusa i Maryi, uproś nam gorącą miłość ku nim.

Święty Józefie, wśród pracy zatopiony w Bogu, naucz mnie łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy.

Święty Józefie, przeczysty opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, strzeż mojej czystości.

Święty Józefie, Mężu sprawiedliwy, ratuj stojących nad przepaścią zła.

Święty Józefie, patronie wahających się w wyborze, skieruj ich na właściwą drogę.

Święty Józefie, wiernie oddany Jezusowi i Maryi, oświecaj powołanych do służby Chrystusowi.

Święty Józefie, królujący w niebie, przyczyń się w naszej potrzebie.

Święty Józefie, daj nam prowadzić niewinne życie i niech pod Twoją opieką będziemy zawsze bezpieczni.

Święty Józefie, Żywicielu Syna Bożego, wspomagaj nas w naszych potrzebach.

Święty Józefie, któryś zakończył życie w obecności Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci.

 

© 2020 Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej

Theme by Anders Norén